Воскресенье
21.07.2024
07:55

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


Облако тегов:


Вопрос:  Вы откуда ?

  Результаты
  Архив опросов

Всего голосовало: 1415
Обсудить на форумеГлавная » 2008 » Февраль » 17 » БОЛГАРСКИЙ САМОУЧИТЕЛЬ (25-27 УРОКИ,28-30 УРОКИ,31-33 УРОКИ)
19:22
БОЛГАРСКИЙ САМОУЧИТЕЛЬ (25-27 УРОКИ,28-30 УРОКИ,31-33 УРОКИ)
БОЛГАРСКИЙ САМОУЧИТЕЛЬ

25-27 УРОКИ
25 Урок

ЗавЪрзвам - завязывать, связывать
ЗавЪрзвам рАзговор - завязывать разговор
ЗавЪрзвам дрУжба - завязывать дружбу
ЗавЪрзвам познАнство - завязывать знакомство
ЗавЪрзвам се - завязываться, устанавливаться (об отношениях, связях)

ДнЕшен - сегодняшний
днЕшни вЕстници - сегодняшние газеты
днЕшна младЕж - современная молодёжь
до ден днЕшен - по сей день

До :
1) указывает на какой-либо предел - до:
изпИя чАшата до дЪно - выпить стакан до дна
до кАпка - до капли
сняг до коленЕ - снег до колен (по колена)
до грАницата - до границы
2) указывает на расстояние между чем -либо - до:
от сУтрин до вЕчер - с утра до вечера
от край до край - от края до края
от петИте до главАта - с головы до пят
3) указывает на местоположение - возле, около, у , от :
блИзо до градА - близко от города ( возле города)
до прозОреца - у окна
до гАрата - у вокзала ( возле вокзала)
седнИ до мЕне - сядь возле меня
те жевЕят до нас - они живут около нас
4) указывает на направленность действия - к,до:
докОсна се до нЕщо - дотронуться до чего-либо
да отИдем до рекАта - пойдём к реке
прАтили го до тЕбе - его послали к тебе
пИша писмО до бащА си - писать письмо отцу
5) указывает на время действия - до:
до ДевЕти септЕмври - до Девятого сентября
чАкам до лЯтото - ждать до лета
6) указывает на приблизительное колличество - около, приблизительно, до :
в градИната Имаше до дЕсет дървЕта - в саду было около десяти деревьев
бЯхме до двАдесет дУши - нас было около двадцати человек

до годИна - в будущем году
рАмо до рамо - плечом к плечу
до дън душА - до глубины души
до гУша - по горло
до вИждане - до свидания
кОлкото до мЕне - что касается меня
не ми е до шегИ - мне не до шуток
Мъжът се прибира от работа и жена му му казва :
- Най-после изхвърлих стария ти костюм.
Мъжът:
- Ти луда ли си! Сега с какво ще ходя в данъчната инспекция?

Муж возвращается с работы и жена ему говорит:
- Наконец я выбросила твой старый костюм.
Муж:
- Ты сошла с ума! Сейчас с чем я пойду в налоговую инспекцию?

коментарий:
се прибира - возврощаться (домой)
жена му му казва - жена его ему говорит
( краткая форма негова - му и нему - му ,
в болгарском языке притяжательные формы кратких
местоимений совпадают с дательным падежом )
Най-после - наконец, в конце концов
Ти луда ли си! - Ты сошла с ума!
( луд - сумасшедший )
данъчната инспекция - налоговая инспекция
( дАнък - налог )

26 Урок- Какво е това млад мъж?
- Това е такъв мъж, който става от леглото, за да си почине.

- Что такое молодой муж?
- Это такой муж , который встаёт с дивана, чтобы отдохнуть.

коментарий:
почИна си - отдохнуть

Знаменит киноактьор забелязва на снимачната площадка непознат мъж и го пита:
- Кой сте вие, дявол да ви вземе?
- О, най-обикновен каскадьор. Дублирам ви в опасните сцени.
- Така ли? Тогава идете вкъщи и обяснете на жена ми, къде съм бил през последните три нощи!

Знаменитый киноактёр заметил на съёмочной площадке незнакомого мужчину и его спрашивает:
- Кто вы , чёрт вас возьми?
- О, самый обычный каскадёр. Дублирую вас в опасных сценах.
- Так ли? Тогда идите в дом и объясните моей жене , где я был в последние три ночи!

коментарий:
през - в течении (о времени)
през цЯлата нощ - в течении всей ночи
през денЯ - днём

Един художник споделя:
- Вчера продадох една картина, която ми струва четири години работа.
- Толкова много?!
- Да. Нарисувах я за четири часа, а я продавах цели четири години!

Один художник поделился:
- Вчера я продал одну картину, которая мне стоила четыре года работы.
- Так много ?!
- Да. Нарисовал я за четыре часа, а её продавал целых четыре года

На генерална репетиция режисьорът се обръща към млада актриса:
- Боя се, че в тази рокля няма да можете да изиграете ролята си, както трябва.
- Ама защо?
- Ами, виждате ли, в решаващата сцена, вашият мъж ви казва: "Скъпа, ти май криеш нещо от мен!".
Съгласете се, че при този тоалет, фразата би прозвучала като шега....

На генеральной репетиции режисёр обращается к молодой актрисе:
- Боюсь, что в этом платье вы не сможете сыграть свою роль, как надо.
- А почему ?
- Ну, видите ли вы, в решающей сцене , ваш муж вам говорит: "Дорогая, ты пожалуй скрываешь
что-то от меня !".
Согласитесь, что при этом наряде , фраза бы прозвучала как шутка....

коментарий:
май:
1) май (месяц)
2)как будто, пожалуй
той май не е с умА си - он как будто не в своём уме
3)вероятно
май товА нЯма да стАва - по всей вероятности этого не будет

Държавният балет на Чукотка е на гастрол във Франция. Играят "Лебедово езеро". Колосален успех.
След представлението интервюират ръководителя на трупата:
- Колко време репетирахте, за да постигнете това съвършенство?
- Шест месеца и две седмици. Всъщност, репетирахме само две седмици, а шест месеца се опитвах
да им обясня какво е това лебед.

Государственный балет Чукотки на гастролях во Франции. Играют " Лебединое озеро". Колосальный
успех. После представления берут интервью у руководителя трупы:
- Сколько времени вы репетировали, чтобы достичь такого совершенства?
- Шесть месяцев и две недели. В сущности , репетировали только две недели, а шесть месяцев
пытался им объяснить ,что такое - лебедь.

коментарий:
постИгам - достигать, добиваться
постИгна - домтичь добиться
сЕдмица - неделя
седмИца - семёрка (цифра)

27 Урок
На этом уроке несколько статей из
Всеобщей декларации прав человека !
Член 1
Bсички хора се раждат свободни и равни
по достойнство и права. Tе са надарени с разум и
съвест и следва да се отнасят помежду си в дух на
братство. Статья 1
Все люди рождаются свободными и равными в
своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и
совестью и должны поступать в отношении друг друга в
духе братства.

Коментарий:
се раждат - рождаются
Tе са надарени - Они наделены
следва да се отнасят помежду си - следует относиться между собой (дословно)Член 2
Bсеки човек има право на всички права и
свободи, провъзгласени в тази Декларация, без
никакви различия, основани на раса, цвят на
кожата, пол, език, религия, политически или други
възгледи, национален или социален произход,
материално, обществено или друго положение.
Oсвен това, няма да се допускат никакви различия,
основани на политическия, правния или
международния статут на държавата или
територията, към която човек принадлежи, без
оглед на това, дали тази страна или територия е
независима, под попечителство,
несамоуправляваща се или подложена на каквото и
да е друго ограничение на суверенитета. Статья 2
Каждый человек должен обладать всеми правами и
всеми свободами, провозглашенными настоящей
Декларацией, без какого бы то ни было различия,
как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка,
религии, политических или иных убеждений,
национального или социального происхождения,
имущественного, сословного или иного положения.
Кроме того, не должно проводиться никакого различия
на основе политического, правового или
международного статуса страны или территории,
к которой человек принадлежит, независимо от того,
является ли эта территория независимой, подопечной,
несамоуправляющейся или как-либо иначе
ограниченной в своем суверенитете.

Коментарий:
без никакви различия - без какого бы то ни было различия
произход - происхождение
без оглед на това - невзирая на это ( независимо от того )
далИ - лиЧлен 3
Всеки има право на живот,
свобода и лична сигурност. Статья 3
Каждый человек имеет право на жизнь,
на свободу и на личную неприкосновенность.

коментарий:
живот - жизнь
лична сигурност - личная безопасность ( неприкосновенность )
Член 14
Bсеки човек има право да търси и да получи
убежище в други страни, когато е преследван.
Tова право не може да бъде ползвано,
когато действителното основание за
преследване е неполитическо престъпление
или деяние, което противоречи
на целите и принципите на Oрганизацията
на Oбединените нации. Статья 14
Каждый человек имеет право искать
убежища от преследования в других
странах и пользоваться этим убежищем.
Это право не может быть использовано в случае
преследования, в действительности основанного
на совершении неполитического преступления,
или деяния, противоречащего целям и принципам
Организации Объединенных Наций.

коментарий:
да търси и да получи - искать и получить
не може да бъде ползвано - не может быть использовано
Член 23
Bсеки човек има право на труд, на свободен
избор на работа, на справедливи и благоприятни
условия на труда, както и на закрила срещу
безработица.
Bсеки човек, без каквато и да е дискриминация,
има право на равно възнаграждение за равен труд.
Bсеки човек, който се труди, има право на
справедливо и задоволително възнаграждение,
което да осигури на него и неговото семейство
съществувание, съответствуващо на човешкото
достойнство и допълнено, ако това е необходимо,
с други средства за соцална защита.
Bсеки човек има право да учредява и да членува
в професионални съюзи за защита на своите
интереси. Статья 23
Каждый человек имеет право на труд,
на свободный выбор работы, на справедливые
и благоприятные условия труда и на защиту
от безработицы.
Каждый человек, без какой-либо дискриминации,
имеет право на равную оплату за равный труд.
Каждый работающий имеет право на
справедливое и удовлетворительное
вознаграждение, обеспечивающее достойное
человека существование для него
самого и его семьи, и дополняемое,
при необходимости, другими средствами
социального обеспечения.
Каждый человек имеет право создавать
профессиональные союзы и входить в
профессиональные союзы для защиты своих
интересов.

коментарий:
както и на закрила срещу безработица - как и на защиту против безработицы
закрИла - защита, покровительство
вземам под своя закрила - брать под свою защиту
търся закрила - искать защиты
задоволително възнаграждение - удовлетворительное вознаграждение
задоволителен - удовлетворительный
задоволство - удовлетворение
с явно задоволство - я явным удовлетворением
което да осигури на него -которое обеспечит емуна /местоположение, местопребывание/ на, в, върху
на столе на масата, върху масата
на /цель/ на, върху
на стадион на стадиона
на /время и срок/ за, на, през, с
на /способ, материал и пр./ с, на
ехать на автобусе пътувам с автобус
на, для за
деньги для строительства пари за строителство
набережная кей .м, крайбрежна улица .ж
набирать /текст/ набирам .г
набирать телефонный номер избирам телефонен номер
наблюдать наблюдавам .г
набор /напр., студентов/ набиране .с
набор, комплект комплект .м
наверно вероятно
наверх горе, нагоре
наверху горе
навес навес, покрив .м
наводнение наводнение .с
навсегда завинаги
навстречу насреща, срещу
навык навик .м, умение .с
наглядный нагледен .п
награда, премия награда .ж
нагружать натоварвам .г
над над, върху
надевать /одежду/ обличам .г
надевать /обувь/ обувам .г
надевать /шапку, рукавицы, очки/ туря, сложа .г
надеяться надявам се, възлагам надежда .г
надо трябва, нужно е
надоедать дотягам, досаждам .г
надолго за дълго
надпись надпис .м
наем наемане .с, наем .м
нажать натисна .г
нажимать натискам .г
назад назад
название название .с
назвать, произнести назова .г
наиболее най-...
наивный наивен .п
наименование наименование .с
наискось на верев, по диагонал
найти намеря .г
накалывать натъквам .г
наклонить наклоня .г
наконец най-после, най-сетне
наконец-то! ей, най-после!
накопить събера .г
накормить нахраня .г
наладить поправя
налево наляво, вляво
наливать наливам .г
наличные деньгм пари в брой .мн
налог налог, данък .м
налогоплательщик данъкоплатец .м
намереваться възнамерявам .г
намерение намерение .с
нанимать наемам .г
наниматель наемател .м
нанять наема .г
наоборот наопаки, напротив
напечатать напечатам
напильник пила .ж
написать напиша .г
напиток питие .с, напитка .ж
наполнить напълня .г
напоминать напомням .г
направить изпратя, адресирам .г
направление /о пути/ посока .ж, насока .ж
направо надясно, вдясно
напрасно напразно
например например
напрокат под наем
напротив /о месте/ срещу, насреща
напряжение /об элекетричестве/ волтаж .м, напрежение .с
народ народ .м, хора .мн
нарочно нарочно
наружу навън
нарушать нарушавам .г
наряду наред
насколько /вопросит./ колко, доколко
насколько мне известно доколкото ми е известно
насморк хрема .ж
насос помпа .ж
настойчиво настойчиво
настоящий истински .п
насчет относно, относително
натуральный натурален, естествен .п
наугад наслуки, напосоки
наука наука .ж
научить науча, обуча .г
научный научен .п
наушники слушалки .мн
находить намирам .г
находиться, быть бивам, пребивавам, съм .г
наценка надценка .ж
начало начало .с
в начале в началото
начальник началник .м
начальный начален .п
начать почна, започна .г
начинать почвам, започвам .г
начинка плънка .ж, пълнеж .м
наш ваш /ваша, ваше, ваши/, ни
не не
небо небе .с
небольшой неголям, малък .п
небрежность небрежност .ж
невеста годеница, булка .ж
невзирая въпреки
невкусный безвкусен .п
невозможный невъзможен .п
невроз невроза .ж
невропатолог невролог, невропатолог .м
невыгодный неизгоден .п
невыполнимый неизпълним, неосъществим .п
негде няма къде, няма откъде
недавно неотдавна, скоро
недалеко недалече
недаром ненапразно
недействительный недействителен, невалиден .п
недельный седмичен .п
неделя седмица .ж
недоброкачественный недоброкачествен .п
недоаольный недоволен .п
недолго недълго, кратко
недооцеивать подценявам, недооценявам .г
недопустимый недопустим .п
недоразумение недоразумение .с
недорого не скъпо, евтино
недостаток недостиг .м, липса .ж
недоступный недостъпен .п
нежелательный нежелателен .п
незаметный незабележим
незачем няма защо
нездоровый нездрав .п
незнакомый непознат .п
незначительный незначителен .п
незрелый незрял .п
неизбежный неизбежен .п
неизвестный неизвестен .п
неисправный /о технике/ повреден .п
некий, некто някой, някой си
некоторый някой
некстати ненавреме, неуместно
нельзя, невозможно не може, не е възможно
нельзя, запрещено забранено
немедленно незабавно, веднага
немного малко
необыкновенный необикновен .п
неограниченный неограничен .п
неоднократный нееднократен .п
неожиданность неочакваност .ж, изненада .ж
неожиданный неочакван, ненадеен .п
неоподходящий неподходящ .п
непонятный непонятен, неясен .п
неправильный неправилен .п
непременно непременно
неприемлемый неприемлив .п
непринужденный непринуден .п
нерабочий неработен .п
нерабочий день почивен ден
нервный нервен .п
нержавеющий неръждясващ .п
неровный неравен
несколько няколко
несмотря въпреки, без да се гледа
несмотря ни на что въпреки всичко
несомненно несъмнено, безспорно
нести нося .г
нет /отрицание/ не
нет /отсутствие/ нямам
неточный неточен .п
неудобный неудобен
нечто нещо
ни ни, нито
нигде никъде, нийде
нижний долен
низкий /о высоте/ нисък
никак никак, по никакъв начин
никто никой
никуда никъде, нийде
нисколько ни най-малко
ничего нищо
но но
новинка новина .ж
новость новост, новина .ж
новый нов .п
нога крак .м
нож нож .м
ножницы ножици .мн, ножица .ж
ноль нула .ж
номер /числ./ номер .м
нормальный нормален .п
нормативный нормативен .п
носить нося
нотариальный нотариален .п
нотариус нотариус .м
ночевать нощувам .г
ночной нощен .п
ночь нощ .ж
нравиться харесвам се, нравя се .г
нужно нужно, потребно, трябва, необходимо
ну ами /разг./
нюанс нюанс .м

БОЛГАРСКИЙ САМОУЧИТЕЛЬ

28-30 УРОКИ
28 УрокСекретарка казва на своя позната:
- Шефа ми е много доволен от мен. Даже ми купи подарък.
- Странно, работиш само от два дни, а вече подарък. И какъв беше подаръка?
- Речник.

Секретарша говорит своей знакомой:
- Шеф мой, очень мною доволен. Даже мне купил подарок.
- Странно, работаешь всего два дня, а уже подарок.И какой был
подарок?
-Словарь.

Литературен критик
- Знаеш ли, че Валя е станала литературен критик?
- Не се изненадвам. Тя още от училище не обичаше литературата.

Литературный критик
- Знаешь, что Валя стала литературным критиком?
- Не удивляюсь. Она ещё в школе не любила литературу

коментарии:
се изненАдвам - удивляться
се изненадам - удивиться
изненАда - неожиданность, удивление
за мОя голЯма изненАда - к моему большому удивлению

Словарное богатство:
живОт- жизнь
дЪлъг живот - долгая жизнь
жАжда за живот - жажда жизни
ергЕнски живот - холостая жизнь
култУрен живот - культурная жизнь
общЕствен живот - общественная жизнь
това не намИра приложЕние в животА - это не находит применения в жизни
борбА на живот и на смърт - борьба не на жизнь, а на смерть
въпрОс на живот и на смърт - вопрос жизни или смерти
дАвам живот - давать жизнь
до живот - пожизненно
нАчин на живот - образ жизни
Евтин живот - дешёвая жизнь
скъп живот - дорогая жизнь
живот и здрАве да е ! - будем живы и здоровы !Учителят пита:
- Какво време е: аз кашлям, ти кашляш, той кашля, ние кашляме...
От задния чин се чува глас:
- Зимно!

Учитель спрашивает:
- Какое время : я кашляю, иы кашляешь, он кашляет, мы кашляем...
С задней парты слышится голос:
- Зимнее!

Коментарии:
Какво време е - Какое время ( имеется в виду время глагола)
чин (1) - парта
чин (2) - чин
офицЕрски чин - офицерский чин
висОк чин - высокий чин
спорЕд чинА - по чину

о, на о, на
опираться о /на/ стул облягам се на стола
о /о ком, о чем/ за
оба двата .м, двамата
обгон изпреварване .с
обдумать обмислям .г
обе двете .ж
обед обед .м
обедать обядвам
обеденный обеден .п
обеспечивать осигурявам, обезпечавам .г
обещание обещание .с
обещать обещавам, обещая .г
обзор преглед, обзор .м
обидеть обидя .г
область област .ж
облучение облъчване .с
обман измама, лъжа .ж
обмануть измамя, излъжа .г
обмен обмяна .ж, обмен .м
обмениваться обменям .г
обобщать обобщавам .г
обобщитьобобщя
обогатить обогатя .г
обогревать сгрявам, стоплям .г
обозначать означавам .г
обозрение преглед .м
обои тапети .мн
обойти /о движении/ обиколя, обходя .г
оборудование оборудване .с
обоснованный обоснован .п
обострение изостряне .с
обочина банкет .м
обоюдный взаимен .п
обработать обработя .г
образ, облик образ .м
образец обрзец .м
образование /обучение/ образование .с
обратно обратно
билет туда и обратно билет за отиване и връщане
обращать внимание обръщам внимание
обследовать обследвам .г
обслуживание обслужване .с
обстановка /в комнате/ мебели .мн, мебелировка .ж
обстоятельство обстоятелство
обсудить обсъдя .г
обсуждать обсъждам .г
обсуждение обсъждане .с
обувь обувки .мн
детская обувь детски обувки
женская обувь дамски обувки
мужская обувь мъжки обувки
обучать обучавам .г
обучаться обучавам се, уча се .г
обучение обучаване, обучение .с
обучить обуча .г
обхватывать обхващам .г
общежитие общежитие .с
общий общ .п
общительный общителен .п
объективный обективен .п
объем обем .м
объявить обявя .г
объявление обявление .с
доска объявлений дъска за обявления
объяснить обясня .г
объяснять обяснявам .г
обыкновенный обикновен .п
обычай обичай .м
обычный обикновен, обичаен .п
обязанность задължение .с
обязательно обезателно, непременно, задължително
обязательный обезателен, задължителен .п
обязательство задължение .с
овощ зеленчук, зарзават .м
оглавление съдържание .с
оглядеться огледам се
огород зеленчукова градина .ж
огорчать огорчавам .г
огорчение огорчение .с
ограда ограда .ж
ограничение ограничаване, ограничение .с
огромный огромен .п
огурец краставица .ж
одеваться обличам се .г
одежда дреха .ж, облекло .с
верхняя одежда горно облекло
одеться облека се .г
одеяло одеяло .с
стеганное одеяло юрган .м
одинанковый еднакъв .п
однажды веднъж, един път
одно едно
одно и то же едно и също
одновременно едновременно
однообразный еднообразен .п
одноразовый еднократен .п, за еднократна употреба
односторонний /напр., о движении/ едностранен .п
одолжить заема .г
ожидать чакам, очаквам .г
озабоченный загрижен, умислен .п
озеро езеро .с
означать означавам .г
что означает это слово? какво означава тази дума?
оказаться окажа се .г
окликать повиквам, викам .г
окно прозорец .м
оковы, кандалы окови .мн
около /рядом/ около, край, до
около /приблизительно/ около, приблизително
окончание, завершение завършване .с, свършване .с, край .м, свършек .м
окончание /грам./ окончание .с
окончательный окончателен .п
окончить свърша, завърша .г
окорок бут .м
окошко /маленькое окно/ прозорче .с
окошко /напр., в кассе/ гише .с
окраина покрайнина .ж
окрасить боядисам .г
окрестность околност .ж
окурок фас .м
олово калай .м
он той
она тя
они те
онкология онкология .ж
оно то
опаздывать закъснявам .г
опаздывать на пять минут закъснявам с пет минути
опасение опасение .с
опасность опасност .ж
опасный опасен .п
опередить изпреваря .г
описание описване, описание .с
оплата заплащане .с, заплата /зарплата/ .ж
оплатить заплатя .г
оплаченный заплатен, платен .п
оплачивать заплащам .г
опоздание закъсняване, закъснение .с
опоздать закъснея .г
оппонент опонент .м
определенный определен .п
определить определя .г
оптимальный оптимален .п
опубликовать публикувам .г
опыт опит .м
опытный опитен .п
опять пак, отново
орган орган .м
организм организъм .м
организовать организирам .г
орех орех .м
оригинальный оригинален .п
ориентация, ориентировка ориентация .ж
ориентир ориентир .м
осада обсада .ж
осенний есенен .п
осень есен .ж
осложнение усложняване .с
осмотр /медицинский/ преглед .м
основной основен .п
особенно особено
оставить оставя .г
остальной останал .п
останавливать спирам .г
остнавливаться /напр., в гостинице/ отсядам .г
остановка /действие/ спиране .с
остановка /напр., автобусная/ спирка .ж
остаться остана .г
осторожно предпазливо
осторожный предпазлив .п
остроумный остроумен, духовит .п
острый /напр., нож/ остър .п
острый /переносн., напр. перец/ лют .п
ось ос .ж
от от
отвезти откарам .г
ответ отговор .м
ответить отговоря .г
отдавать, возвращать връщам .г
отдых отдих .м, почивка .ж
отдыхать почивам се, отдъхвам .г
отёк оток .м, подутина .ж
отец баща .м
отказ отказ .м
до отказа до край
отказать откажа .г
отклонять отклонявам .г
откровенный откровен .п
открытый отворен, открит .п
открыть /напр., дверь/ отворя .г
откуда /вопросит./ откъде
отличаться отличавам се
отличие отличие .с, разлика .ж
в отличие от... за разлика от...
отложить, повременить отложа, отсроча .г
отопление отопление .с
отпечаток печат, отпечатък .м
отпирать отварям, отключвам /ключом/ .г
отправитель подател .м, изпращач .м
отправить отправя .г
отправление /напр., поезда/ тръгване .с
отпуск /о работе/ отпуск .м
отражение отражение .с
отрезать отрежа .г
отрицательный отрицателен .п
отсутствовать отсъствам, липсвам .г
отсюда оттук
оттого поради това, затова
оттуда оттам
отчего защо, по каква причина
отчество бащино име, презиме .с
отчет отчет .м
отъезд заминаване, отпътуване .с
отыскивать търя, диря .г
официальный официален .п
официант келнер, сервитьор .м
официантка келнерка, сервитьорка .ж
оформить оформя .г
охватить обхвана .г
охота, ловля лов .м
охотник ловец .м
оценить оценя .г
оценка оценка .ж
очевидно очевидно
очевидный очевиден .п
очень много, твърде
очерк очерк .м
очки очила .мн
ошибаться греша, сбърквам .г
ошибиться сгреша, сбъркам .г
ошибка грешка .ж
оштрафовать глобя .г

Категория: Болгарский язык. | Просмотров: 2787 | Добавил: parcanec | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Календарь
«  Февраль 2008  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829
Поиск по сайту


Письмо главе

Ваше письмо:


Как с Вами связаться:

E-mail:

Музыка он лайн
Болгарская музыка
Друзья сайта

Погода в ПМРКурс валют в ПМР

Курсы валют. www.agroprombank.com

Чтобы добавить сообщение, необходимо авторизоваться.
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
© 2013 | | Карта сайта
Перевести: