Вторник
31.01.2023
10:35

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


Облако тегов:


Вопрос:  Вы откуда ?

  Результаты
  Архив опросов

Всего голосовало: 1397
Обсудить на форумеГлавная » Болгарский язык.
1 2 »

ЧЕСТИТ 22 СЕПТЕМВРИ - ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ !!!

ЧЕСТИТ 22 СЕПТЕМВРИ - ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ !!!
На 22 септември България чества едно значимо събитие от новата си история. На тази дата през 1908 г. страната ни, една от най-старите в Европа, обявява своята независимост. Да ни е честит празника!

На 22 септември 1908 г. в черквата "Св. 40 мъченици" в старата българска столица Велико Търново със специален манифест е обявена Независимостта на България, а княз Фердинанд приема титлата цар на България. Отслужен е молебен за благоденствието на българската държава. Един акт, символизиращ продължението на Второто българско царство.


Историческата църква "Св. 40 мъченици", в двора на която на 22 септември 1908 г. Фердинанд прочита Манифеста за обявяване на българската независимост

Този акт става възможен едва 30 години след освободителната за България Руско-турска война от 1877-1878 г. Край на войната слага подписаният на 3 март 1878 г. Санстефански мирен договор.
Берлинският договор определя Княжество България като васално на Османската империя, а Южна България под името Източна Румелия получава административна автономия, но остава под политическата и военната власт на султана. Това спъва стопанското развитие на страната и ограничава възможностите й в международните отношения.
Мирните споразумения задължават българското княжество да се съобразява с режима на капитулациите наложени от Великите сили на Османската империя, който налага преференциален внос на европейските промишлени стоки и о ... Читать дальше »

22.09.2010 2917

Прием документов на болгарский происход.

Прием документов на болгарский происход.

Группа экспертов болгарского Государственного агентства для болгар за рубежом приезжает в Молдову для выдачи Удостоверения о болгарском происхождении и организует консультации для граждан, желающих получить информацию или подать документы на получение Удостоверения о болгарском происхождении.

Эксперты будут консультировать граждан в следующие дни:

- 21-22 ноября - в г. Тараклия, в здании районной администрации;

- 23 ноября - в г. Кишиневе, в здании посольства Республики Болгарии в Республике Молдова по адресу ул. Букурещ № 92, начало приема 9 часов.


Граждане, желающие подать документы на болгарское происхождение, должны предоставить следующие документы:

1. Свидетельство о рождении (нового, или старого, советского образца) - оригинал и ксерокопия;

2. Документ, удостоверяющий личность (булетин или паспорт) - оригинал и ксерокопия;

3. Заявление (Молба/формуляр) к Государственному агентству для болгар за рубежом;

4.Декларация (формуляр),

5. Фотография – 1 шт.

Для супругов, сменивших фамилию после заключения брака, следует приложить Свидетелство о браке (оригинал и копию), где указано о смене фамилии.

6. Желательно предоставить и свидетельство о рождении родителя, у которого есть болгарское происхождение.

Здесь пакет документов которые понадобятся

16.11.2011 2237

Гагаузите са Българи


Професор ЕМИЛ БОЕВ


В старата, престарата Европа, която самите европейци са познавали и познават отлично, се оказа, че през XX век може да бъдат открити етноси и народи, за които преди никой не бе чувал. Не става дума за държави и различни държавни формации, които по принциап са нетрайни, менят своите названия, граници, форма на управление, възниквали са и възникват по различни политически, икономически, етнически и други причини, съществували са в по-дълъг исторически период или за съвсем кратък отрязък от времето. Че това е така, доказва фактът, че твърде малко са на брой държавите в Европа, които са били изградени на етнична база, носят названието на основния си етнос и имат повече от десетвековна традиция на съществуването. Ако за произхода и етничната хомогенност, примерно на етруските или на народа на Атила, може да се изказват предположения и все още да се спори, за населението на Балканския полуостров през XIX век съществува ясна представа, тъй като реално съществуващите народи са оставили достатъчно следи, отнасящи се за времето преди XIX век, дори и тогава, когато балканските държави си присвоявали чужди територии и чуждо население и държавните граници са се променяли.

Това обстоятелство не е променяло по същество етничната панорама на полуострова и етничния идентитет на неговите жители. За това именно е невъзможно да се открият данни за изкуствено създаваните нации като македонци и гагаузи, идеолозите, на които с хули и лакти се мъчат да си намерят място в историческото пространство на Балканите. Неморалното в случая е, че науката се използва за прикритие на посегателството и експанзията. Но да бъдем по-конкретни.

Колкото и да е абсурдн ... Читать дальше »

30.09.2009 2918

Как да пишем правилно на Български език

Да пишем грамотно на Български език.

УПОТРЕБА НА ГЛАВНИ БУКВИ

Главни букви се пишат в следните случаи:

1. В началото на изречението и при започване на пряка реч след двоеточие (или след тире).

2. В собствени имена:

2.1. В имена на лица, в презимена и в прякори,

2.2. В имена на географски обекти като държави, селища, местности, морета, езера, реки, планини, улици,
2.3. В думите Изток, Запад, Север, Юг, когато са употребени в смисъл на земи, страни, народи,

2.4. В имена на небесни тела като астрономически понятия,

2.5. В названия на учреждения, дружества, институти, книги, фирми;

Забележки:

1) Когато наименованието е сложно, с главна буква в горните случаи (т. 2 и 5) се пише само първата дума: Стара планина, Българска академия на науките, Велико народно събрание.

2) Ако втората част е собствено име, и двете думи се пишат с главни букви: Стара Загора, Горна Оряховица, Луда Яна, Долни Дъбник.

3) Ако съставното име съдържа прилагателно северен, източен и пр., и двете части се пишат с главна буква: Северна Европа.

2.6. С главна буква могат да се пишат важни за нас исторически събития или пък събития със световно историческо значение: Възраждането, Априлското въстание, Реформацията;

Забележка: Имената на месеците, дните на седмицата, народностите, езиците, вероизповеданията се пишат с малка буква: славянин, български език, християнин.

2.7. Титли, звания, служби и чинове в писмени молби, доклади, рапорти и т. н. се пишат с главна буква при обръщение и отправяне (адресиране): господин Министър на отбраната, господин Директор;

3. В прилагателни, образувани от собствени имена, главна буква се пише в следните случаи:

3.1. В притежателни прилагателни, образувани от имена на лица и животни: Нютонов закон, Шекс ... Читать дальше »

16.07.2009 2631

Грамматика современного болгарского литературного языка. Морфология.

Грамматика современного болгарского литературного языка.
Морфология.

                                                                                                                                             

Оглавление - Съдържание
Граматика

Предмет и задачи на граматиката. Видове граматика

Предмет и задачи на граматиката (§ 1) ... 5
Видове граматики (§ 2) ... 6
По-важни граматики на новобългарския език (§ 3) ... 7
Морфология
Предмет на морфологията (§ 4) ... 10
Дума и нейното значение ... 10
Опити за дефиниране на думата (§ 5) ... 10
Думата като езикова единица (§ 6) ... 11
Форма на думатА. Понятието „словоформа" (§ 7) ... 12
Парадигма (§8) ... 14
Значение на думата (§9) ... 14
Многозначност на думите... Потенциални и реализирани значения (§ 10) ... 15 ... Читать дальше »

21.03.2009 2568

Очерк болгарской грамматики

Очерк болгарской грамматики

 

Оглавление


От автора — 3

Введение — 7 А.
Обшие сведения о болгарском языке (§§ 1—4) — 7 Б.
Правила чтения болгарского текста (§§ 5—9) — 23


 Глава I.


Фонетика — 16 A.

Гласные и согласные фонемы (§§ 10—20) — 16 Б.

Ударение (§§ 21— 22) — 23 B.

Чередования фонем (§§ 23—44) — 25

Живые чередования фонем (§§ 24—32) — 26

Исторические чередования (§§ 33—44) — 30


Приложение I.

Обозначение звуков болгарского языка на письме (§§ 45-49) — 35

Приложение II.

Произношение и написание иностранных, в частности русских, имен собственных (§50) — 40


Глава II.


Имя существительное — 43 A.

Вводные замечания (§§ 51—52) — 43 Б.

Словообразование имени существительного (§§ 53—65) — 45

Образование существительных с суффиксами и без помощи специальных словообразовательных средств (§§ 54—62) — 46

Словосложение существительных (§§ 63—65) — 58 B.
21.03.2009 2179

Българска народна митология

                      Българска народна митология                         

Увод
Една страна, която няма легенди, казва поетът, е осъдена да умре. Възможно е. Но един народ, който не би имал митове, би бил вече мъртъв.

Ж.Дюмезил

Заглавието на книгата,,Българска народна митология"е употребено с известна условност. Защото митологията като форма на обществено съзнание и мироглед е присъща на родовото общество, т. е. възниква във време, когато българският народ все още не е създаден като самостоятелна етническа формация. И все пак заглавието е оправдано, защото в доин-дустриалните обществени формации много митични образи и представи, колкото и да са изменени, продължават да бъдат жизнени и устойчиви. Отделни черти, а и цели структури на митологията влизат в системата на средновековния мироглед, макар и да са преосмислени според концепциите на доминиращите в тази епоха различни "световни" религии. А и фолклорът поради своята специфика не само запазва и предава митологични образи, най-често в твърде архаичен вид, но и поддържа тяхната устойчивост в съзнанието и духовния живот на н ... Читать дальше »

21.03.2009 2701

В Приднестровье открылся Центр болгарского языка и культуры

В Приднестровье открылся Центр болгарского языка и культуры

23 Декабря 2008 года в приднестровской столице был открыт Центр болгарского языка и культуры. В торжественной церемонии приняли участие Президент Приднестровья Игорь Смирнов, посол Болгарии в Республике Молдова Николай Илиев, посол Украины Сергей Пирожков, министр иностранных дел ПМР Владимир Ястребчак.

Выступая на открытии Центра, Игорь Смирнов отметил, что это событие стало закономерным шагом в политике, которую проводит республика по сохранению и развитию культуры народов, населяющих Приднестровье.
Болгарские поселенцы пришли на приднестровскую землю более двухсот лет назад, по приглашению Екатерины Великой. На берегу Днестра колонисты основали село Парканы, развернув на доселе пустовавших землях успешную хозяйственную деятельность. Россия дала поселенцам свободу и безопасность, и приднестровский край, измученный постоянными войнами, наконец, расцвел и преобразился. Прошло всего несколько десятилетий и бывшая «очаковская пустыня» стала одним из самых процветающих районов Российской империи. Развитое сельское хозяйство, различные промыслы и производства, железная дорога – все это плод усилий поселенцев разных национальностей: русских и украинцев, болгар, немцев, евреев, молдаван, армян и многих других. Но в этом красочном многообразии культур болгары сумели сохранить нетронутыми свою самобытность, язык и национальные традиции. Сегодня в республике их проживает около 20 тысяч.

Как отметил посол Болгарии Николай Илиев, открытие Центра, который расположился в главном корпусе Приднестровского государственного университета, позволит сократить расстояние между Болгарией и Приднестровьем. По сло ... Читать дальше »

30.01.2009 2093

БОЛГАРСКИЙ САМОУЧИТЕЛЬ (последняя)

29 Урок Бизнесмен към приятел:

- В момента, в който се оженихме, жена ми уволни секретарката ми.
- Но защо? Нали тя самата някога е била секретарка?
- Именно заради това.

Бизнесмен приятелю:
- В момент, в который мы женились, моя жена уволила мою секретаршу.
- Но почему? Ведь она сама когдато была секретаршей?
- Именно из-за этого.

Звъни телефона на директора на военно училище:
- Ваш курсант е задържан при опит за изнасилване.
- При опит или при изнасилване?
- При опит.
- Това не е наш курсант.

Звонит телефон директора военного училища:
- Ваш курсант задержан при попытке изнасилования.
- При попытке или при изнасиловании?
- При попытке.
- Это не наш курсант.

коментарии:
Опит - опыт, попытка
опит за бЯгство- попытка к бегству
химИчески Опит - химический опыт
знАя от опит - знать по опыту
горчИв опит - горький опыт
жИзнен опит - жизненный опыт

опИтвам - пробовать
опитвам Ядене - пробовать еду
опитвам вИно - пробовать вино
опитвам пОчвата - зондировать почву
опитвам се - пытаться

Бивш студент срещнал свой преподавател от университета. Разприказвали се и преподавателят се
поинтересувал:
- Аз ти четях висша математика. Кажи ми, някога в живота случвало ли ти се е да използваш математиката за
някаква полза?
Студентът се замислил:
- Да, имаше един такъв случай.
Професорът:
- Много интересно! Разкажи ми, за да мога да го давам като пример на студентите, че висшата математика
не е безполезна наука.
Бившият студент:
- Веднъж,като си вървях ... Читать дальше »

17.02.2008 3779
1-10 11-20

Чтобы добавить сообщение, необходимо авторизоваться.
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
© 2013 | | Карта сайта
Перевести: