[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум с.Парканы » Форум сайта Парканы. » Болгария и все что с ней связано. » ФОЛКЛОР (ФОЛКЛОР)
ФОЛКЛОР
parcanecДата: Четверг, 19.05.2011, 20:09 | Сообщение # 1
ФОЛКЛОР

Прокълнатото злато в разказите на българските преселници в Бесарабия
Д-р Галина Манолова
gali@mail.bg

Разказите за злато, имане като част от устното народно творчество на българските преселници в Бесарабия се обособяват като важен и интересен дял от цялостна фолклорна памет на тази най-голяма българска диаспора. Определено прави впечатление факта, че въпреки страха и суеверието хората с голям ентузиазъм разказват истории за заровеното злато, което според тях е останало от предишни народи, живели на това място.
Обект на настоящето изследване са разказите за “заровеното злато” а също така и самите интерпретации от страна на преселниците за това злато, в които прозират редица вярвания, представи и изобщо множество черти от мирогледа на преселниците в Бесарабия. Теренната информация за настоящето изследване е събрана в селища, където темата за закопаното имане присъства в общоселският фолклор на населението (селата Кайраклия (Молдова), Болгарийка (Украйна), Бешалма (Молдова). Събраните разкази са около дведесет на брой. В това съобщение ми се ще да акцентирам вниманието си на най-основните моменти, в които се вижда по какъв начин в разказите за заровеното злато българите интерпретират проблема защо се намират извън родината си, тълкуват своите специфични традиции и черти и т.н.
От събраните теренни материали се вижда, че в повечето случаи разказите за закопаното имане започват с някои устойчиви изрази като: “Дядо разказваше, тука турци живели”. За съжаление нямах възможност да говоря поне с един от щастливците, които са намерили закопаното злато, което би дало интересни наблюдения за начина, по който самият той възприема и се отнася към закопаното богатство. Всички респонденти са на мнение, че заровеното злато е оставено от предишните народи, които са живели преди преселването на българите в Бесарабия: “Тука напреш турци биле. Тий си заровяли туй злату, кугато са бягали”. Или например още един цитат:”Тий турците седяха тук, на Антошкуа баир, тий сетня избягаха, махнаха са .Определено информаторите не правят разлика между ногайците и турците. Също така се вижда, че възрастните са твърдо убедени, че това е именно "турско злато”. Също така редица информатори акцентират вниманието на това, че златото е останало от миналото като посочват: “Преди всичката пара золотая била”. Друг интересен момент е, че във всичките разкази се посочва мястото, където се намира или още има закопано злато: “Тук в хальчака, ду Гарибуйту” или: “Злату ималу ду Кирчувкиру, тука надолу” и т.н.
Следва да се отбележи, че в повечето случаи закопаното злато се локализира до някое водно място (геран, чешма). Например в десет от събраните разказа за закопаното злато мястото според информаторите е до геран. Всъщност за безводният район на Бесарабия това подчертаване е разбираемо, тъй като цената на водата се доближава до тази на златото.
Прави впечатление, че според някои разкази за закопаното злато дошлите българи са свидетели на бягащите така наречените “турци”: Тий турцити, дяду расказваши казали, ний колкуту злату ша земим сас себе си, устаналото сейфа гу уставами тука”.
Друг интересен момент е, че според разказвачите след определено време на територията на Бесарабия идват потомците на избягалите турци, които търсят закопаното бащино злато: “Душле двама турчана и казали с карта търсят. Тука има злато тати като умираше каза че е заровял злату, чисто не я проклету злато…”. В един разказ дори се посочва откъде е точно дошлият потомък: “Миналу колкуту гудини дуважда един млат турчан ут България. Имал куту карта, идял и питал дяду Теню де бил гераня. Турчана куту чул дей источника, повидимому то источници било и тугива. Той знаял ут куя старна ут источника, напраял раскопка и зел златуту”.
Информаторите посочват също така и времето, когато се появява златото или – както казват те – когато ”златото играй”. Найчесто посочваните празници са най-големите религиозни празници: Великден, Гергьевден, Архангеловден,. Респондентите дори подчертават, че златото се появява: “Срищу голям празник, срищу Гергеовден”. Друг важен момент, на който обръщат вниманието си информаторите, че в повечето случаи златото се появява през нощта: “Темничку беши, тука куту виждам един пламак”, или “Тук у нас тати гледа на Гергеовден в два часа нущя”.
В някои от разказите се изтъква това, че златото има свой пазител. Например според един разказ в ролята на пазител на закопаното злато се посочва млад кон: “Пудскача огян и са пуявилу пред негу едно кули, той като ударял туй кули и са появил огян”. Посочването на пазител на закопано имане не е ново, за българският фолклор например Ив. Хаджийски, разглеждайки въпроса за иманярството, отделя внимание и на неговите пазители. В посочените от него примери се вижда, че имането се зарича и се появява пред хората в образа на някое животно (Хаджийски 1966: 239).
Интересно е, че всички респонденти знаят, че щом “огянчета изляват от земята”, това е знак че на това място има злато. Прави впечатление, че хората до детайли и с голям ентузиазъм споделят по какъв начин и как може да се вземе закопаното злато: “Фърляш пепел и то се изписва, човеша ли стъпка значи чуляк курбан тургаш,или: Тлябва да утсейш пепел да туриш и да видиш къв курбан иска, чи да заколиш”.
Разказвачите със страх споделят какво се е случвало, ако някой наруши правилото за вземане на златото. Интересно е, че в повечето разкази информаторите са твърдо убедени, че това злато носи нещастие за човека, то не бива да се пипа, тъй като е прокълнато.
Много от информаторите са убедени, че това злато могат да го вземат само тези, които са го оставили: “Дажи дядо ми казаши, че ша доди време, турцити ша додат да си убират златото”. Според други разкази, златото се появява на този, който има късмет: “Купаят геран виждат нущя играй огян ама от тримата саму един вижда, значи е неговият късмет”.
Един от разказите сочи, че кръчмаринът грък научава българина как да вземе появилото се злато: ”Утюва дядо Ерги в кръчмата, пък тугива кръчмата даржял един грек, многу бугат чуляк бил. Дяду Ерги давал му ена монета, тос грек куту видял, питал гу ут де зе туй злату. Тос грек му казал то турску злату ,ти тряба да туриш курбан”.
В изваждането на златото българите изтъкват собствената си находчивост и изобритателност: “нащи българи са хитри, тий турците си оставели златото си, като бягали. То на времето имаше много въшки. Зима той въшки и убива ги, тий нале пият на чуляка крафта, тъс кръф пада на тъс стъпка и тъй чуляка зел златуту.
В събраните от В. Мошков фолклорни разкази на гагаузите в Бесарабия за златото има 5 разказа, трите от които посочват на сън мястото къде точно се намира закопаното имане. В един от петте разказа за закопаното злато имането задължително следва да се изкопае в момента когато пропяват първите петли. В другите два разказа сърбани от В. Мошков акцент пада на това, че мястото на закопаното имане идва на сън на този, който изкопава златото.
Събраните разкази за закопаното злато в случая показват няколко важни момента от културата на българските преселници в Бесарабия. До голяма степен вижда се че българите героизират това, че са намират в Бесарабия. Този факт не е случаен, тъй като с времето самите преселници започват да осъзнават, че историческата роля на преселението по време на руско-турските войни се завършва с освобождението та тяхната прародина. Освен това в тези разкази се проследяват някои особености на националният характер на българина, който се изтъква непосредствено от самите преселници. Например в разказа за “въшката”, която изпълнява ролята на курбана и по този начин помага на българина на вземе златото, най-вече има за цел да се изтъкне находчивостта на българина и напълно отговаря на руската поговорка характеризираща бесарабските българи “Нам болгарам лижбы даром”.

Литература
АЕИМ Манолова № 586
Хаджийски 1966 Хаджийски, Ив. Оптимистична теория за българският народ. София
Радлов 1904, Радлов, В. Образцы народной литературы тюркских племен. Издаваемая В. Радлов. Наречия бессарабских гагаузов тексты собраны и переведены В. Мошковым (с двумя прибавлениями), Тексты и словарь, Ч-X Санкт-Петербург

Немного информации по теме Фольклор Болгарии
Quote

Фольклор Болгарии

Болгария — это славянская южная страна с ее неповторимым шармом. Природные наделы Болгарии и схожесть языков роднят с русскими. Самобытный фольклор болгар — это достояние страны, точно так же как и песчаные пляжи, монастыри, минеральные источники и виноградные вина.

Древняя культура страны с ее танцами, музыкой, костюмами являются живой иллюстрацией древней истории страны. Фольклор страны отражает исконное стремление гордого и свободолюбивого народа к лучшей жизни. К болгарскому фольклору относятся яркие и красочные стихи, баллады, сказки и песни. Самобытным фольклором в Болгарии пронизано все. Яркие традиции и обряды переходили из уст в уста, от поколения к поколению. Во многих семьях отмечают семейные обряды. Настоящим событием Болгарии стал фольклорный фестиваль в Копривштице, который собирает гостей со всего мира. В фестивале принимают участие только самые лучшие болгарские музыканты. Не менее значимый и запоминающийся Фестиваль Розы в Казанлыке становится знаковым событием культурной жизни страны. Проходит фестиваль ежегодно в июне.

Песни сопровождают быт болгарина и в радости и в горе. С песней проходит сбор винограда, жатва винограда, сенокос. Во многом традиции болгар совпадают с русскими. Здесь так же принято подносить гостям хлеб-соль с чабрецом и красным вином. Вино символизирует здоровье, так как красный цвет — цвет здоровья.

Национальные праздники не обходятся без традиционных костюмов. Женский костюм — это темный шерстяной сарафан с глубоким вырезом и ярким фартуком. Под него одевается белая туника.

Болгарский народ очень дружелюбен и гостеприимен. Родственность языков болгарского и русского, вероисповедание и традиции объединяют болгар и русских.Сельские праздики, фольклор и фестивали.

СЕЛЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ


Во многих сельских общинах по традиции проводятся праздники и фестивали, связанные с теми или иными событиями сельского уклада или временами года. В это время сельские жители, одетые в красочные национальные костюмы, исполняют старинные обрядовые песни и танцы.
Наиболее известные проходят в самых плодородных районах Болгарии. У виноградарей, например, это традиционный праздник обрезки виноградной лозы - Трифон Зарезан (14 февраля), костюмированное шествие, отмечающее начало сельскохозяйственных работ - Кукеров день (в первое воскресенье, предшествующее Великому посту); весеннее шествие Бабы Марты и обмен "мартеницами" и пожеланиями благополучия в связи с началом весны (1 марта); различные обряды, связанные с мольбой о дожде и плодородии, например, Лазаруване - песни и танцы молодых девушек за восемь дней до Пасхи; праздник святых Константина и Елены (21 мая), танцы на раскаленных углях - празднование прихода лета в предгорьях Странджи и множество других обрядов и церемоний, отмечающих середину лета, наступление осени и начало сбора урожая - и так до появления певцов веселых колядок на Коляду - славянский праздник Рождества Христова.

ФОЛЬКЛОР И ФЕСТИВАЛИ

Балканский фольклор - часть живого уклада сельской жизни. Он так же богат и разнообразен, как и пейзажи Болгарии. Это живая иллюстрация истории и страданий гордой и свободолюбивой нации, выраженная в форме стихов, поэтических баллад, сказок, грустных напевов и мелодий. Фольклор живет в музыке и танцах, в символических ритуалах, обрядах и традициях, в многоцветье костюмов и вышивок, в затейливых украшениях и орнаментах.
Фольклорные традиции по-прежнему передаются из уст в уста, от одного поколения другому. Трудно найти село, где бы не отмечался какой-либо исторически сложившийся обряд. Может быть поэтому одним из самых популярных событий национальной культурной жизни стал проводимый раз в пять лет Фольклорный фестиваль в Копривштице, на который съезжаются лучшие болгарские музыканты. Другим ярким праздником является ежегодный Фестиваль Розы в Казанлыке в начале июня.

Болгария - страна между Востоком и Западом. До наших дней здесь сохранились различные культуры и традиции. Об этом свидетельствуют не только многочисленные храмы, монастыри и музеи, которые по своему архитектурному и духовному совершенству не уступают лучшим европейским памятникам. Болгарские традиции и обычаи живут также в ее праздниках, в ее музыке, в ее танцах, в ее оперных постановках, без которых невозможно представить сегодняшнюю Болгарию. Болгарские традиции продолжают жить в сохранившихся ремеслах - чеканке по меди, резьбе по дереву, керамике.

Многочисленные музеи, исторические памятники и художественные галереи расположены, прежде всего, в столице Болгарии - Софии. Но свидетельства богатого и разнообразного прошлого страны встречаются по всей стране. Ибо даже при коммунистическом режиме болгарский народ старался сохранить свою историю и свои традиции. Больше всего при коммунистическом режиме пострадали религиозные памятники, многие из них пришли в запустение. Однако, начиная с 1989 года православными и мусульманскими концессиями ведется работа по реставрации церквей и мечетей, а также монастырей - истинных хранилищ болгарского духа, где в нетронутом виде перед посетителями открываются блистательные образцы древнего искусства и зодчества.

Не только страна, сами болгары дышат традицией и культурой. Повседневная жизнь тут пропитана музыкой, танцами, многочисленными традиционными и культурными празднествами. Если София привлекает к себе оперой, концертами, многочисленными культурными мероприятиями, в сельской местности, в горах жив фольклор - либо в форме знаменитых фестивалей, либо просто в фольклорной атмосфере местных ресторанов и таверн.

Корни болгарской культуры уходят гораздо глубже, чем это может показаться на первый взгляд. Дело в том, что богатое культурное наследие болгарского народа прослеживается с древнейших времен, когда Болгария служила важным мостом не только между Европой и Азией, но также между северной Европой и Средиземноморьем. В разные эпохи Болгарию населяли фракийцы, греки, римляне. Культурное наследие этих народов продолжало жить столетия после них, как до сего дня продолжает жить культурное великолепие Византии и экзотическое очарование мусульманского искусства. Например, на главной площади Софии сожительствуют и мечеть, и большой православный собор, и синагога. Сплав культур. Подобное культурное сосуществование является отражение укоренившегося уважения болгар к своей истории. И именно благодаря этому почтительному отношению к истории Болгария и стала тем, что она представляет собой сегодня.

Чтобы правильно оценить болгарскую архитектуру, следует прежде всего знать, в каких исторических условиях она создавалась. Болгарская нация сложилась в VII-VIII вв. Это было время, когда болгары - воинствующее племя кочевников из Центральной Азии - возглавили славянские племена, жившие в низовьях Дуная, и завоевали юго- восточную часть Европы. На Балканском полуострове еще существовали многочисленные памятники тысячелетней культуры фракийцев, римлян и византийцев, тем не менее основатели болгарского государства вскоре принялись возводить свои учреждения и храмы.
Созданное ими Первое болгарское царство, в котором исповедовалась христианская православная вера, было центром славянской культуры и духовности вплоть до XI века, когда вновь началось усиление Византийской империи. Болгарское царство простиралась от Черного моря до Адриатики, от Карпат до Эгейского моря. По немногим сохранившимся произведениям того периода мы знаем, что болгарский стиль живописи зародился в IX-X вв. и достиг своего расцвета в XII-XIV вв.
В XII веке местная аристократия, отделившись от Константинополя, приступила к возрождению былого величия болгарского государства. Так появилось Второе болгарское царство. Но в XIV веке Османская империя завоевывает Балканский полуостров и Болгария попадает под её владичество (1396 г.). Турецкое иго длилось 500 лет и имело сильнейшее влияние на будущее развитие Болгарии. Все прошлые достижения были стерты с лица земли. Не будучи дееспособными в культурном и экономическом отношениях, османские султаны затормозили развитие болгарского искусства и архитектуры. Однако мощный болгарский дух не был сломлен: язык, религия и обычаи народа продолжали жить. Первым призывом к национально-освободительному движению послужила публикация знаменитой "Истории славяноболгарской" Паисия Хилендарского. Начинаются экономические, культурные и государственные реформы. Возрождаются древние традиции, искусство и ремесла. Появляются новая болгарская литература и театр. Строятся дома, общественные здания и храмы, отражающие новые эстетические и художественные идеалы. Это время вошло в историю под названием "Национального возрождения".
Национальное возрождение XVIII-XIX веков в разных городах и селах страны проходило подчас по-разному, но оно имело одну общую характерную особенность: стремление к красоте в повседневной жизни. Достаточно взглянуть среди красивейших садов на узкие мощеные улочки, ведущие к тяжелым обитым железом воротам, за которыми стоят сказочные дома с окрашенными в разные цвета фасадами, ажурными балконами и навесами. Полы устланы красочными коврами. Просторные комнаты создают ощущение свободы.

София

София растет, но не стареет. Так гласит, по крайней мере, мотто города. Если встречающиеся здесь и там остатки византийских построек, мечети, а также смешение архитектурных стилей свидетельствуют о древней прославленной истории города, то от блеска этой древней истории на самом деле осталось очень мало. Утонченная архитектура Софии пережила времена освобождения Болгарии, когда город стал планироваться по плану жестких линий, по типу американских городов и селений. Отслоившаяся штукатурка зданий, возведенных в начале века, резко контрастирует с широкими, обсаженными деревьями бульварами. О тесной связи Болгарии с Россией свидетельствуют общественные здания, в частности великолепный, построенный в неовизантийском стиле Кафедральный собор Александра Невского.
Процветает частный бизнес, всюду открываются бары и уличные кафе, по улицам и паркам рядами стоят яркие киоски, в которых мимоходом можно купить всё - от фруктов до сувениров. Ежегодный фестиваль "Недели музыки в Софии" можно назвать музыкальным событием в высшем смысле. Городская жизнь продолжается далеко за полночь. Каждый может найти себе увеселение по вкусу - одни классический концерт, другие оперу, третьи танцы под современные ритмы до рассвета.

Старый Пловдив

Лучина-Грек назвал Пловдив "самым большим и самым красивым из всех городов" во Фракии. Сегодня это второй по величине город Болгарии с населением 400 тысяч человек. Оживленный экономический и торговый центр. Следы продолжительной и богатой истории Пловдива видны в старом городе. Повсюду: остатки фракийских крепостей, использованные сначала византийцами, а впоследствии македонскими каменщиками, застроенные большими деревянными домами, возведенными во время Болгарского возрождения - всё это возвышается над ныне покинутыми османскими мечетями и домами ремесленников нижнего города.
До сих пор остались следы былого исторического значения Пловдива на пути между Востоком и Западом. Это городской форум, амфитеатр Филиппа II Македонского, базилики, римские бани, купеческие дома и административные здания. Театр, построенный еще во II веке, после реставрации ежедневно предоставляет трем тысячам зрителей возможность погрузиться в атмосферу античных театральных представлений.
Витриной Пловдива служат десятки домов в стиле Национального возрождения. Они наглядно показывают, каким город был в период расцвета своего величия. Эти дома строились на склоне, один на другом, с выступающими деревянными крытыми балконами. Так в XIX веке решались проблемы наличной земли и стремление купцов к более просторному интерьеру.

Велико Тырново

Престольный город Велико Тырново, бывший одно время столицей Второго болгарского царства, раскинулся на трех холмах, омываемых рекой Янтра. Городские дома громоздятся один над другим по крутым склонам берегов реки.
Главный холм, Царевец, когда-то служил естественной неприступной крепостью, на нем были построены царский дворец, резиденция патриарха и немало православных соборов. В наши дни крепостные валы, Патриаршество, остатки дворца и соборов по ночам освещаются прожекторами, что отчасти воссоздает перед нашими глазами величественный образ города, некогда считавшегося "вторым после Константинополя".
К югу от Царевеца высится отреставрированная Башня Балдуина, построенная в честь победы болгарского царя Калояна над рыцарями - участниками Четвертого крестового похода в 1205 году. К западу от Янтры, у подножия холма Трапезица, находится квартал Асена. В средние века тут проживали ремесленники. Здесь же строили свои хоромы и частные церкви бояре и высшее духовенство Второго болгарского царства. Сегодня тут ведутся успешные раскопки. Над южным берегом Янтры высится холм Света Гора. Когда-то это был духовный и культурный центр нации. Тырновская школа литературы и живописи дала миру такие шедевры, как Хроника Манассии и Четвероевангелие царя Ивана Александра. Влияние этой школы было заметно в Юго-западной Европе.
Тырново был центром Болгарского возрождения. Лучшие творения выдающегося болгарского мастера-самоучки Колю Фичева украшают город. Многие здания XVIII-XIX веков кажутся буквально выросшими из крутых склонов берегов реки. Хорошо сохранились и действуют многие церкви, в частности, Церковь Сорока святых мучеников, собор Св. Петра и Павла, церковь Святой Богородицы - блестящие образцы болгарского зодчества.

Арбанаси

Одно из живописнейших болгарских сел Арбанаси укромно приютилось на горном плато, в четырех километрах к северо-востоку от Тырново. Здесь до сих пор еще стоят некоторые из монастырей, построенных в эпоху Второго болгарского царства. Благодаря капиталовложениям купцов, есть чем сегодня похвастаться. Прежде всего это дом Констанцалиева, Замечательны также церквушки, часовенки и фонтанчики питьевой воды. Скрытое от глаз турецких властей, сидевших в Тырново, село, естественно, привлекало христиан своей цивилизованной жизнью.

Трявна

Трявна - это старый город ремесленников. Здесь не менее 140 зданий, находящихся под охраной государства. Но это не просто город- музей. Девственная красота города обусловлена его расположением на горных склонах. Тут всё пропитано атмосферой Национального возрождения. Бродя по узким улочкам, можно без устали любоваться изощренной деревянной резьбой фасадов и интерьеров домов. В домах, где когда-то жили такие подвижники болгарского Возрождения, как Ангел Канчев, Петко и Пенчо Славейкови, сейчас расположились интересные выставки. В доме Даскалова, построенном в 1804 году, находится этнографический музей. С характерным стилем трявненской школы XIX века можно познакомиться в Музее иконописи и резьбы по дереву.

Боженцы

Село Боженцы, что между Габрово и Тырново, славится отличными образцами зодчества XIX века. Оно процветало во второй половине прошлого века благодаря своим мастерам - кузнецам, гончарам, ткачам, а также местным купцам, торговавшим далеко за его пределами - в Венгрии и России. В наши дни тишина и спокойствие села привлекает сюда на отдых художников и других творческих работников. В селе насчитывается свыше ста домов, пользующихся охраной государства. К ним относятся и великолепный дом торговца шерстью, и скромное жилище простого сельского пахаря, и современные мастерские ремесленников. Царящие тут тишина и спокойствие создают впечатление остановившегося времени. Как будто есть только свежий горный воздух и причудливые мазанки под тяжелой каменной кровлей, круглый год украшенные цветами.

Комплекс Этар

Этар - этнографический музей под открытым небом. Он расположен в горной долине на окраине Габрово. Здесь и поныне занимаются старинными искусствами и ремеслами. Испокон веков изделия ремесленников составляли неотъемлемую часть традиционного болгарского базара - "чаршия". И сегодня главная достопримечательность комплекса - воссозданный до мельчайших деталей традиционный болгарский базар. Бродя по этому базару, можно наблюдать ремесленников и мастеров за работой или заглянуть в пекарню и купить булочку "симити", которой славится Габрово. В комплексе находится старинная водяная мельница, от которой работают различные мастерские - по обработке дерева, по плетению, по изготовлению винных бутылей, по производству круглых деревянных ящиков.

Котел

Котел раскинулся в маленькой горной долине, на границе между северной и южной Болгарией. Здесь царит дух Болгарского возрождения. Это знаменитый ковроткацкий центр. Ковры здесь самые разнообразные - старинные и современные, есть даже тканые иконы в духе средневековых фресок.
В эпоху Болгарского возрождения деревянные дома в Котеле строились в стиле, характерном для восточных Балкан, с единственной разницей, что здесь они выше, в три или четыре этажа. Есть этнографический музей. Отлично сохранились не только старинная водяная мельница и постоялый двор, но также многие жилые дома, в том числе дома Косишкова, Писомова, Бурнева, Байрумова и Караиванова.

Банско

Банско - один из красивейших городков Пирина. Он раскинулся у подножия этих гор, под Пиринским национальным парком. Это всемирно известная достопримечательность болгарской культуры. В последние годы, правда, он стал привлекать любителей зимнего спорта. Старина здесь соседствует с современным строительством. Новый современный торговый центр - и тут же мощеные улочки, по обеим сторонам которых выстроились деревянные домики за крепкими двойными воротами. Архитектурное наследие города полнее всего отразилось в творчестве зодчего, резчика и живописца Велина Огнянова. В конце XVIII века он перестроил Дом Сирлештова, а в начале ХК столетия - Дом Велянова.

ФЕСТИВАЛИ
Болгария славится тремя крупными фестивалями, два из них ежегодные, а третий - Большой фольклорный фестиваль в Копривштице, проводится раз в пять лет. Большой фольклорный фестиваль в Копривштипе - самый крупный в Болгарии слет традиционных музыкантов и певцов. Это нечто среднее между фестивалем поп-музыки и средневековой ярмаркой. Другого такого зрелища просто нет: тысячи музыкантов и певцов на несколько дней поселяются на склонах горы над живописным городком Копривштица. Сюда съезжаются тысячи зрителей, вокруг появляются многочисленные яркие торговые палатки, звучит болгарская музыка: звучит так, как она звучала всегда - ее играют потомки тех, кто исполнял ее впервые. Но, пожалуй, самое чисто национальное явление можно увидеть на периферии фестиваля. Бродячие исполнители и солисты играют ради своего собственного удовольствия. Всех их объединяют невидимые узы; со склонов горы непрерывно льются чудные мелодии. Международный фольклорный фестиваль в Бургасе проходит ежегодно во второй половине августа. На него съезжаются многочисленные болгарские и иностранные артисты. Фестиваль роз в Казанлыке организуется ежегодно в начале июля. Из праздника местного начения он перерос в международный. В это время весь город благоухает свежими розами. Выращиванием роз тут занимается все население. И сам город, кажется, превращается в один сплошной цветник: гости и участники фестиваля, одетые в яркие костюмы, поют, танцуют и веселятся все вместе, образуя "пикник роз". Если у вас еще останутся после этого силы, не забудьте посетить старинные фабрики города, где производят розовое масло.

БОЛГАРСКАЯ МУЗЫКА, ПЕСНИ И ТАНЦЫ
Невозможно забыть ощущение, когда впервые слышишь болгарскую национальную музыку или пение. При звуках народных песен в исполнении болгарских певиц без инструментального сопровождения (многие из которых уже записаны на дисках) замирает сердце и вместе с тем человек ощущает необыкновенное волнение и возбуждение. Эти песни рождались в ту пору, когда незамужние женщины собирались по вечерам на посиделки, шили, вышивали, судачили. Те, кто уже знаком с болгарской музыкой, знают лучших представительниц такого пения "открытым горлом". Это Надка Караджова, Янка Рупкина и Койна Стоянова. Особый эффект этого скудного в гармоническом отношении пения достигается благодаря умелому использованию вокальных текстур. Такое пение особенно характерно для юго-западного района Пирина, при этом две песни на два голоса, переливаясь одна в другую, создают неповторимый вокальный колорит. Как и в других странах, в Болгарии множество фольклорных стилей - не только пения, но и музыки и танцев. В каждом районе свой стиль. Душераздирающие плачи фракийских долин резко отличаются от сладостных, чистых мелодий, характерных для северо-востока страны. В каждом районе Болгарии также свои традиционные танцы, будь то праздничные или обрядовые. Примером стиля, распространенного на северо-востоке, могут служить медленные, приземленные танцы Добруджи. А жители Софии, напротив, предпочитают легкие, задорные танцы - "шопсы".

ОБРЯДОВАЯ МУЗЫКА, ОБРЯДЫ, ПРАЗДНИКИ
Жизнь болгарских крестьян определялась ритмом времен года. Долгие жаркие летние дни сменялись короткими холодными зимними днями. Наступала пора сеять, потом приходила пора собирать урожай. Многие древние обряды сохранились в танцах и песнях посей день. Национальные костюмы можно видеть сегодня не только в краеведческих музеях, но и во многих селах.
В болгарском календаре немало праздников и выходных дней. Так, во время праздника ряженых разыгрываются старинные обряды "суроваки", призванные прогонять злых духов, а также обряды плодородия "кукеры". Хотя этот праздник устраивается один раз в пять лет, на него собираются танцоры со всей страны. Они одеваются в костюмы всех цветов радуги и самых разнообразных фасонов. Все это делается для того, чтобы отпугнуть злых духов Нового Года или Дня Святого Василия.

По болгарскому православному календарю в день Св. Трифона, 14 февраля, празднуют обрезку виноградных лоз. В первое воскресенье после Великого поста отмечают начало сельскохозяйственных работ - Кукеров День, когда по всей Болгарии можно наблюдать процессии, впереди которых, пританцовывая и подпрыгивая, шествуют ряженые в цветистых масках и нарядах. Прихо д весны - Баба Марта - празднуется 1 марта. В этот день из крестьянских изб традиционной весенней метлой выметается зимняя паутина, а люди дарят друг другу на счастье сувениры - мартеницы. Весной, в день Св. Лазара, сельские девушки на выданье исполняют обрядовые песни и танцы.
С наступлением лета, 21 мая, традиционно отмечают день Святых Константина и Елены. В глубинке, в горных селениях Странджи, до сих пор танцуют в этот день на раскаленных углях и прыгают через костер. По мнению этнологов, этот обряд непосредственно восходит к Дионисиям - ритуальным танцам древних фракийцев. Как и в других странах мира, в Болгарии также празднуют Рождество Христово - Коляду. В этот день молодые люди ходят из дома в дом, распевая веселые колядки. При этом в обязанность запевалы входит выпечка особого хлеба, который он раздает соседям.
ИСКУССТВО И РЕМЕСЛА
Чудесными образцами болгарских искусств и ремесел можно любоваться в любом уголке страны - в краеведческих музеях и в особенности в этнографическом музее под открытым небом в комплексе Этар. Колыбелью же болгарских ремесел по траву считаются селения в Родопах. Именно благодаря географическому расположению и историческим особенностям этого края, здесь, среди захватывающей природной красоты, по сей день занимаются старинными ремеслами - чеканкой по меди, ткачеством, резьбой по дереву, обработкой камня. Руками местных мастериц созданы тысячи и тысячи красочных ковровых изделий, украшающих каждый дом. Это и пушистые набивные адвры и коврики (губеры) и набивные одеяла (халишта) и шелковистые ковры (китеницы). Три других основных центра ковроткачества - Чипровцы, Котел и Панагюриште. Резьба по дереву процветает в Трявне и Трояне.

Прикрепления: 4501790.jpg (81.4 Kb)
Добавить в:


Сообщение отредактировал
[ (MD) ]
Форум с.Парканы » Форум сайта Парканы. » Болгария и все что с ней связано. » ФОЛКЛОР (ФОЛКЛОР)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:Чтобы добавить сообщение, необходимо авторизоваться.
© 2013 | | Карта сайта
Перевести: